Skip to main content

Disclaimer

Hoge restwaarde vergoeding

Gecertificeerde dienstverlening

Persoonlijk advies op maat

Uitgerust met moderne faciliteiten

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website metaal-recycling.com. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website. Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.
geautomatiseerd te bezoeken;
te hacken en botnetwerken te gebruiken;

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Metaal-Recycling.com of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Metaal-Recycling.com zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Metaal-Recycling.com niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Metaal-Recycling.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

Auteursrechten

Metaal-Recycling.com behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Geheimhoudingsverplichting

Op alle persoonsgegevens die Metaal-Recycling ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze overeenkomst of bestelling, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Metaal-Recycling.com zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Privacy

De gegevens en informatie die aan Metaal-Recycling zijn verstrekt, zal Metaal-Recycling.com zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Metaal-Recycling mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Metaal-Recycling.com niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Metaal-Recycling gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Metaal-Recycling.com zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Metaal-Recycling.com niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Metaal-Recycling.com behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Metaal-Recycling.com zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

Beveiligingsmaatregelen

Metaal-Recycling.com neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Metaal-Recycling.com zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Cookies

Metaal-Recycling.com zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die Metaal-Recycling.com verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Op de website van Metaal-Recycling.com worden bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Metaal-Recycling.com de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen persoonlijke gegevens

Metaal-Recycling.com. zal op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit de database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van de elektronische nieuwsbrief.

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen door een mail te sturen naar support@metaal-recycling.com.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan via support@metaal-recycling.com contact met ons op.